เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

การ ที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา (เรียกโดยรวมว่า "เงื่อนไขการใช้งาน") เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อดูข้อมูลล่าสุดซึ่งจะมีผล บังคับใช้เมื่อโพสต์ไว้ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยุติบางส่วน คุณลักษณะ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้ เราสามารถตั้งข้อจำกัดสำหรับคุณลักษณะบางประการหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดชอบ เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยสมาชิกของกลุ่มบริษัท WINE STORE ASIA PTE LTD. ที่อยู่จดทะเบียนคือ 16 Arumugam Road, # 05-02 LTC Building D, Singapore 409961

เว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการใช้งานของคุณหากคุณมีอายุ ถึงเกณฑ์ที่จะซื้อแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่และในประเทศ ที่คุณกำลังเข้าใช้เว็บไซต์ หากคุณไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว คุณอาจทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หรือประเทศที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ และคุณควรออกจากเว็บไซต์ทันที 

คุณ สามารถจำกัดการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์การกรองเนื้อหาหรือโดย การเปลี่ยนการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น เบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการ) ตามความเหมาะสม

หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมด กรุณาออกจากเว็บไซต์ทันที 

การ อ้างอิงถึง ''ของเรา'' ''เรา'' ''พวกเรา'' หรือ ''บริษัท'' ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ถือว่าอ้างถึง  Wine Store Asia Delivery

1. สิทธิ์ - เราเป็นเจ้าของและให้สิทธิ์สำหรับสิทธิ์ทั้งหมดในเอกสารและเนื้อหาทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพ หน้าเว็บไซต์ เสียง ซอฟต์แวร์ (รวมทั้งรหัส อินเตอร์เฟส และโครงสร้างเว็บไซต์) และวิดีโอ รูปลักษณ์และความรู้สึก การออกแบบ และทุกอย่างรวมกัน) ในเว็บไซต์ คุณยินยอมว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้เอกสารและ/หรือเนื้อหานี้ตามที่ระบุไว้ใน และตามขอบเขตที่เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อนุญาตเท่านั้น 

2. ทรัพย์สินทางปัญญา - หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ถือว่าเราเป็นเจ้าของและ/หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการออกแบบ การคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ทั้งหมด (เรียกโดยรวมว่า "ทรัพย์สินทางปัญญา") ซึ่งปรากฏหรือมีอยู่ในเว็บไซต์ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การที่คุณใช้เว็บไซต์จะไม่ถือว่าคุณได้รับสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ดอกผล หรือการอนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวที่คุณอาจเข้าถึงในเว็บไซต์ ห้ามมิให้ใช้หรือทำซ้ำซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวยกเว้นตามที่ระบุไว้ใน เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ 

3. การจำกัดการใช้งาน - ยกเว้นได้รับอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งตามกฎหมาย โดยเรา หรือโดยผู้ให้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร คุณไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำ ส่งต่อ อนุญาต ขาย เผยแพร่ต่อสาธารณะ แจกจ่าย ปรับใช้ แปล ดัดแปลง จัดกลุ่ม ผสาน แบ่งปัน หรือจัดหาให้แก่บุคคลใดก็ตาม หรือสร้างผลงานสืบเนื่องจากเอกสารหรือเนื้อหาใดๆ หรือทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

4. เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้เกี่ยวกับฟอรั่มสาธารณะ

เว็บไซต์ อาจมีบริการโต้ตอบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มอภิปราย กลุ่มข่าวสาร กระดานข่าว ห้องสนทนา บล็อก และคุณลักษณะการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ เช่น การแสดงผลเนื้อหาที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ที่มีอินเตอร์เฟส (ตามที่อธิบายในหัวข้อที่ 5 ทางด้านล่าง) (เรียกรวมว่า "ฟอรั่มสาธารณะ") ซึ่งอาจอนุญาตให้คุณโพสต์ ส่งผ่าน หรือส่งข้อมูลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะงานเขียน ภาพ ภาพประกอบ บันทึกเสียง และบันทึกวิดีโอ ("สิ่งที่โพสต์") เราอาจหรืออาจไม่ตรวจสอบสิ่งที่โพสต์ในฟอรั่มสาธารณะ ในทำนองเดียวกัน เราอาจหรืออาจไม่ใช้การควบคุมด้านการแก้ไขเนื้อหากับสิ่งที่โพสต์ในฟอรั่ม สาธารณะใดๆ คุณอาจพบเห็นเนื้อหาในฟอรั่มสาธารณะที่ไม่ถูกต้อง ฉ้อฉล หลอกลวง หรือเนื้อหาที่คุณคิดว่าน่ารังเกียจหรือไม่น่าพอใจ การใช้งานฟอรั่มสาธารณะเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เราขอสงวนสิทธิ์แต่ ไม่มีหน้าที่ที่จะตรวจสอบฟอรั่มสาธารณะ และลบหรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่โพสต์ใดๆ ที่เราเห็นว่าก่อให้เกิดการใช้กฎเหล่านี้ในทางที่ผิดตามมดุลยพินิยของเราแต่ เพียงผู้เดียว เราอาจจำกัด ระงับ หรือยุติการใช้บริการเหล่านี้หรือเว็บไซต์ของคุณ เมื่อเราเชื่อว่าอาจมีการนำไปใช้ในทางที่ผิดตามมดุลยพินิยของเราแต่เพียงผู้ เดียว

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิด

 • การใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม 
 • การใช้เว็บไซต์ที่ก่อให้เกิดความรำคาญ หรือการดำเนินการที่ทำให้เว็บไซต์มีความเสี่ยงหรือเสียหาย
 • การ ใช้เว็บไซต์เพื่อสร้าง โฮสต์ หรือส่งต่อ (ทั้งในฟอรั่มสาธารณะหรือที่อื่น) เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท น่ารังเกียจหรือลามก หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่สร้างความไม่พอใจแก่ผู้อื่นด้วยสาเหตุด้าน เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือเพศ
 • การใช้เว็บไซต์เพื่อทำอันตรายหรือพยายามทำอันตรายผู้เยาว์ในรูปแบบใดก็ตาม
 • การ ใช้เว็บไซต์เพื่อสร้าง โฮสต์ หรือส่งต่อเนื้อหาที่เป็นการข่มขู่หรือส่งเสริมให้มีการทำร้ายร่างกายหรือ ทำลายทรัพย์สิน หรืออาจก่อให้เกิดความผิดทางอาญาหรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง
 • การ ใช้เว็บไซต์เพื่อสร้าง โฮสต์ หรือส่งต่อเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในทางสาธารณะ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 • การใช้เว็บไซต์เพื่อสร้าง โฮสต์ หรือส่งต่อเนื้อหาโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ให้แก่ผู้ใช้รายอื่น
 • การใช้เว็บไซต์เพื่อสร้าง โฮสต์ หรือส่งต่อเนื้อหาที่ก่อกวนผู้อื่น
 • การ ใช้เว็บไซต์เพื่อทำข้อเสนอปลอม ทำให้สำคัญผิด หลอกลวงหรือฉ้อฉลเพื่อขายหรือซื้อผลิตภัณฑ์ สิ่งของหรือบริการ หรือส่งจดหมายลูกโซ่ แชร์ลูกโซ่หรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
 • การ เพิ่ม การลบ หรือการดัดแปลงข้อมูลส่วนหัวของเครือข่ายที่ระบุตัวตนหรือข้อมูลการจัดการ ลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงชื่อผู้แต่ง วันที่เผยแพร่ หรือชื่อตัวแทนจัดการพิธีการทางศุลกากรเพื่อพยายามหลอกลวงหรือทำให้เข้าใจ ผิด
 • การใช้เว็บไซต์เพื่อเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงบัญชีของผู้อื่น หรือเพื่อแทรกซึมหรือพยายามแทรกซึมมาตรการรักษาความปลอดภัย ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบโทรคมนาคมของเราหรือบุคคลภายนอก
 • การใช้เว็บไซต์เพื่อรวบรวม หรือพยายามรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่นโดยที่บุคคลดังกล่าวไม่ ทราบหรือไม่ยินยอม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใน "การสกรีนสเครปปิ้ง", "ดาต้าเบสสเครปปิ้ง" หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับรายชื่อผู้ใช้หรือข้อมูล อื่นๆ
 • การใช้เว็บไซต์สำหรับกิจกรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความ สามารถของผู้อื่น ต่อระบบการใช้บริการ หรืออินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการโจมตีและการเจาะข้อมูล
 • การขายต่อ การตั้งวัตถุประสงค์ใหม่ หรือการแจกจ่ายใหม่ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาที่เรา ผู้รับเหมา หรือผู้ได้รับสิทธิ์ของเราจัดหาให้โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้าจากเรา หรือการปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือการใช้ชื่อปลอมที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
 • การส่งเสริม การไม่เอาผิด หรือการชื่นชมการดื่มโดยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ การเมาแล้วขับ หรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
 • การ เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตนเกี่ยวกับตัวคุณหรือบุคคลอื่น (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถใช้สืบถึงตัวตนหรือข้อมูลติดต่อของบุคคลหนึ่ง) และ
 • การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่มีอินเตอร์เฟส

รายการ นี้มีไว้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นและมิใช่รายการทั้งหมดซึ่งเป็นการใช้งาน เว็บไซต์หรือฟอรั่มสาธารณะประเภทที่ยอมรับไม่ได้ อันอาจทำให้เกิดการจำกัด ระงับ หรือยุติการใช้เว็บไซต์หรือฟอรั่มสาธารณะของคุณ เนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตทั่วโลก ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎในท้องถิ่นทั้งหมดเกี่ยวกับการประพฤติทางออ นไลน์และเนื้อหาที่ยอมรับได้ในที่นี้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎที่บังคับใช้เกี่ยวกับการส่งออกข้อมูลใดๆ จากประเทศใดก็ตาม 

สิ่งที่คุณโพสต์จะถือว่าไม่เป็นข้อมูลลับหรือ ข้อมูลที่ต้องปิดบัง คุณเข้าใจว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ (เช่น ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์) ที่คุณโพสต์ในหรือผ่านฟอรั่มสาธารณะ และอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวซึ่งอาจมีผลทำให้คุณได้รับข้อความหรือ การติดต่อจากบุคคลอื่นที่ไม่พึงประสงค์ คุณไม่ควรใส่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณหรือบุคคลอื่นในการโพสต์ใด ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบสิ่งที่โพสต์ซึ่งมีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน แต่ไม่ใช่หน้าที่ของเรา เราจะไม่รับผิดต่อการใช้ข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณโพสต์ในฟอรั่มสาธารณะของเรา

คุณ รับรองและรับประกันว่าสิ่งที่คุณโพสต์เป็นของคุณเอง ไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ไม่ลามก อนาจาร น่ารังเกียจ ประสงค์ร้าย เลือกปฏิบัติ หมิ่นประมาท หรือผิดกฎหมาย รับรองและรับประกันว่าบุคคลอื่นไม่มีสิทธิ์ดังกล่าว และสละสิทธิ์ใน "ธรรมสิทธิ์" ของสิ่งที่คุณโพสต์ และคุณให้สิทธิ์และการอนุญาตที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่จำกัด ในทั่วโลก ถาวร เพิกถอนไม่ได้ ไม่ใช่สิทธิ์เฉพาะตัว และโอนได้ทั้งหมด มอบหมายได้ และให้สิทธิ์ต่อได้ในการใช้ คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับใช้ เผยแพร่ แปล สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง แจกจ่าย ดำเนินการ และแสดงสิ่งที่โพสต์ดังกล่าว (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และ/หรือรวมสิ่งที่โพสต์ดังกล่าวเข้ากับงานอื่นๆ ในรูปแบบ สื่อหรือเทคโนโลยีใดๆ ที่รู้จักกันในตอนนี้หรือมีการพัฒนาขึ้นภายหลังเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไข ในทางการค้า ไม่ใช่ในทางการค้า การส่งเสริมการขายหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ 

เราไม่รับผิดชอบต่อการบำรุงรักษาสิ่งที่คุณโพสต์และเราอาจลบหรือทำลายได้ทุกเมื่อ

เรา ไม่รับรองเนื้อหา ข้อมูล และเอกสารที่ผู้ใช้โพสต์ลงในฟอรั่มสาธารณะ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบการประเมินและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้ราย อื่นจัดหาให้หรือผ่านฟอรั่มสาธารณะ ความคิดเห็นที่แสดงในฟอรั่มสาธารณะไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดเห็นของเรา คำแถลง คำแนะนำ และความคิดเห็นที่ผู้เข้าร่วมทำขึ้นเป็นของผู้เข้าร่วมรายดังกล่าวเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อคำแถลง คำแนะนำ หรือความคิดเห็นใดๆ หรือเนื้อหาหรือเอกสารอื่นๆ ในฟอรั่มสาธารณะ คุณจะไม่ทำให้เราต้องรับผิดในข้อเรียกร้องหรือการร้องขอประเภทใดๆ และรูปแบบใดๆ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ อันเกิดจากหรือเชื่อมโยงกับข้อพิพาทที่มีกับผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่นๆ

5. เว็บไซต์ที่มีอินเตอร์เฟส - คุณรับทราบและยอมรับว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา ("เนื้อหาที่เชื่อมโยง") ที่โฮสต์โดยเว็บไซต์ที่ไม่ได้อยู่ในเครือ ("เว็บไซต์ที่มีอินเตอร์เฟส") ที่คุณหรือเราอาจเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ หรือแสดงในเว็บไซต์ผ่านทางอินเตอร์เฟสการสร้างโปรแกรมของแอปพลิเคชันหรือ วิธีการอื่นๆ  

เราไม่ได้เป็นแม่ข่ายหรือจัดเก็บเนื้อหาที่เชื่อมโยง  การแสดงเนื้อหาที่เชื่อมโยงหรือการจัดหาลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่มีอินเตอร์ เฟสมิใช่การสนับสนุนหรือการเชื่อมโยงเนื้อหาที่เชื่อมโยง เว็บไซต์ที่มีอินเตอร์เฟส หรือผลิตภัณฑ์ โฆษณาหรือเอกสารอื่นๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าวเข้ากับเรา คุณรับทราบและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ต่อความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากหรือเชื่อมโยงกับการใช้งานหรือการอ้างอิงของคุณต่อเนื้อหาสินค้า หรือบริการใดๆ ดังกล่าวที่อยู่ในเว็บไซต์ที่มีอินเตอร์เฟสดังกล่าว หรือสำหรับการกระทำโดยเว็บไซต์ที่มีอินเตอร์เฟส 

เราขอสงวนสิทธิ์ใน การลบเนื้อหาที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ที่มีอินเตอร์เฟสตาม ขอบเขตที่เรามีการควบคุมได้ทุกเมื่อและด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ในเว็บไซต์ที่มีอินเตอร์เฟส 

ในการใช้ ฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์ คุณอาจต้องสร้างบัญชีที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านกับเว็บไซต์ที่มีอินเตอร์ เฟส  เนื่องจากเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ใช่เว็บไซต์ในเครือ เราจึงไม่รับผิดชอบต่อชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านหรือข้อมูลใดๆ ที่เว็บไซต์เหล่านี้อาจเก็บรวบรวม นอกจากนี้ เราจะไม่ขอรหัสผ่านของคุณสำหรับเว็บไซต์ที่มีอินเตอร์เฟสโดยเด็ดขาด  หากคุณไม่สามารถสร้างบัญชีในเว็บไซต์ที่มีอินเตอร์เฟสเหล่านี้ด้วยเหตุผลใด ก็ตาม คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันที่เว็บไซต์นั้นๆ ให้บริการได้อย่างเต็มที่

นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เนื้อหาที่เชื่อมโยงซึ่งปรากฏในเว็บไซต์ของเราโดยรวมถึงสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานที่บังคับใช้ตามที่เว็บไซต์ที่มี อินเตอร์เฟสระบุไว้

6. เนื้อหาที่คุณส่งมา - เว้นแต่จะมีการร้องขอเป็นกรณีพิเศษ เราจะไม่เรียกร้องหรือไม่ประสงค์ที่จะขอรับข้อมูลลับ ข้อมูลที่ต้องปิดบัง ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ หรือเอกสารอื่นๆ จากคุณผ่านเว็บไซต์หรือการให้บริการใดๆ ทางอีเมลหรือด้วยวิธีใดก็ตาม ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งมาโดยที่เราไม่ได้ร้องขออย่างชัดแจ้งจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลลับ ข้อมูลที่ต้องปิดบัง หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ คุณยอมรับว่าเราสามารถใช้ ทำซ้ำ หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะเป็นความคิด แนวคิดสร้างสรรค์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ในรูปแบบใดก็ตาม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะงานเขียน ภาพ ภาพประกอบ บันทึกเสียง และบันทึกวิดีโอ) โดยไม่มีการจำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เราพิจารณาว่าเหมาะสมและโดยไม่ต้องมีการชำระเงินหรือยอมรับว่าคุณเป็นผู้ ส่งข้อมูลหรือเนื้อหาดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังรับประกันว่า "ธรรมสิทธิ์" ใดๆ ในเอกสารที่โพสต์ได้รับการสละสิทธิ์จากผู้แต่งที่เหมาะสมโดยไม่สามารถเพิก ถอนได้ เราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่คุณได้รับเนื่องมาจากการที่เราใช้หรือเปิดเผยเนื้อหาดังกล่าวตามขอบเขต ที่กฎหมายอนุญาต ย่อหน้านี้ไม่มีผลต่อสิทธิใดๆ ที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลซึ่งปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณหรือกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่คล้ายกัน ตามขอบเขตที่สิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถสละสิทธิ์หรือยกเว้นได้

7. บัญชีและการรักษาความปลอดภัย - เราอาจช่วยให้คุณสร้างบัญชีที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงและใช้ งานพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ ฟอรั่มสาธารณะ และบริการอื่นๆ  คุณไม่สามารถสร้างบัญชีได้เว้นแต่คุณจะมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะซื้อแอลกอฮอล์ ตามกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่และในประเทศที่คุณกำลังเข้าใช้เว็บไซต์  คุณจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกต้องกับเรา  คุณมีหน้าที่ในการเก็บรักษารหัสผ่านบัญชีของคุณไว้เป็นความลับอย่างเคร่ง ครัดและคุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่ใช้บัญชีและรหัสผ่านของคุณ คุณตกลงที่จะ (ก) แจ้งให้เราทราบในทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับ อนุญาต หรือการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ และ (ข) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากบัญชีหลังการใช้งานทุกครั้ง คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการเผยแพร่และการใช้รหัสผ่านของคุณ ควบคุมการเข้าถึงและใช้บัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียว และแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณต้องการยกเลิกบัญชี เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้

8. ไม่มีการรับประกัน - เว็บไซต์ได้รับการจัดหาให้ "ตามที่เป็น" และการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราและเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน และผู้ที่ได้รับมอบหมายของเราขอปฏิเสธการรับประกันโดยชัดแจ้งและโดยนัยทั้ง หมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ผลการดำเนินงาน กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะไม่มีไวรัส มีพร้อมใช้ เข้าถึงได้ ไม่มีข้อผิดพลาด ไม่ถูกแทรกแซง หรือเนื้อหาจะถูกต้องทั้งมด ถึงแม้ว่าเราจะใช้ขั้นตอนตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ คุณต้องยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สื่อที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนและเราไม่ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณโพสต์ในหรือผ่านทางเว็บไซต์จะปลอดภัยจากการเข้าถึงหรือการใช้งานโดย ไม่ได้รับอนุญาต หากคุณไม่พึงพอใจเว็บไซต์ การเยียวยาเพียงอย่างเดียวของคุณก็คือการหยุดใช้งานเว็บไซต์ 

9. สินค้าและบริการของบุคคลภายนอก – เราไม่รับประกันสำหรับบุคคล บริษัท และองค์กรอื่นๆ ที่มีสินค้าหรือบริการที่อาจเข้าถึงได้หรือแสดงผ่านหรือในเว็บไซต์

10. ความรับผิดชอบของคุณ – คุณควรตรวจสอบข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์กับหน่วยงานอิสระเสมอก่อนที่จะ ดำเนินการหรืออาศัยข้อมูลนั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสในเนื้อหาใดๆ ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวทำงานร่วม กับอุปกรณ์ของคุณได้

ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนบุคคล ได้ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอกแก่เรา คุณรับประกันว่าคุณได้รับความยินยอมถึงการเปิดเผยดังกล่าวจากบุคคลนั้น และบุคคลดังกล่าวรับทราบและยอมรับประกาศด้านความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา รวมถึงการใช้งานใดๆ ที่เราอาจทำกับข้อมูลดังกล่าว

11. ไม่มีการรับผิด – ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราและเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทนและผู้ที่ได้รับมอบหมายของเรา ขอปฏิเสธการรับผิดใดๆ และทั้งหมดสำหรับการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ (โดยตรง โดยอ้อม ที่เป็นผลตามมา หรืออื่นๆ) ซึ่งคุณได้รับเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์ของคุณหรือจากไวรัสในคอมพิวเตอร์ที่ ส่งผ่านเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้ไว้ ณ ที่นี้ โดยไม่คำนึงว่าการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของเราหรือกรณี อื่นๆ และไม่คำนึงว่าเราจะได้รับแจ้งหรือเคยได้รับแจ้งอย่างชัดเจนถึงความเป็นไป ได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม การรับผิดทั้งหมดของเราที่มีให้คุณสำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่าย การสูญเสีย และมูลเหตุทั้งหมดของการกระทำร่วมกัน (ไม่ว่าจะเป็นในสัญญา การละเมิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่อ การรับผิดอย่างเคร่งครัด หรือการรับผิดต่อผลิตภัณฑ์) อันเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของคุณรวมกันจะไม่เกิน $100.00 (ดอลลาร์สหรัฐ) 

12. ข้อมูลผู้ใช้ – ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถรระบุตัวตนได้แก่เรา (ต่อไปนี้ ข้อมูลดังกล่าวเรียกว่า "ข้อมูลผู้ใช้") การเก็บรวบรวมข้อมูลและนโยบายการใช้งานของเราในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลผู้ ใช้ดังกล่าวจะระบุอยู่ในประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ คุณยอมรับและตกลงว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและเนื้อหาของข้อมูล ผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว 

13. การชดใช้ – ในที่นี้ คุณจะชดใช้การสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการใช้เว็บไซต์ของคุณ การให้บริการใดๆ ของเว็บไซต์ หรือข้อมูลใดๆ ที่เข้าถึงได้ในหรือผ่านเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ที่มีอินเตอร์เฟส ข้อมูลที่คุณส่งมา หรือการส่งผ่านข้อมูลหรือเนื้อหาของคุณในหรือผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่มี อินเตอร์เฟส หรือการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ที่มีอินเตอร์เฟส หรือกฎหมาย กฎระเบียบและกฎอื่นๆ ให้กับเราและเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน พนักงาน และผู้แทนของเรา นอกจากนี้ คุณยังต้องชดใช้ให้เราและเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน พนักงาน และผู้แทนของเราสำหรับการเรียกร้องว่าข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้ส่งหรือจะส่งให้เรานั้นได้ละเมิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคล ภายนอก (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเรียกร้องเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท การรุกรานความเป็นส่วนตัว การเปิดเผยข้อมูลความลับ การฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ หรือการฝ่าฝืนหรือการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ) เราขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันและควบคุมการเรียกร้องใดๆ อันเกิดจากการกระทำข้างต้นและกรณีการชดใช้ดังกล่าว โดยคุณตกลงที่จะร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่ในการป้องกันดังกล่าว 

14. การจำกัด การระงับ และการยุติ - เราสามารถจำกัด ระงับหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือความสามารถของคุณในการใช้ประโยชน์ จากส่วนใดๆ ของบริการในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงบริการโต้ตอบได้ทุกเมื่อ หากเราเชื่อว่าคุณได้ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การจำกัด การระงับ หรือการยุติดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ที่เราอาจมีต่อคุณเกี่ยวกับการ ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ นอกจากนี้ เราสามารถลบเว็บไซต์หรือคุณลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ โปรดทราบว่าเราสามารถติดตามที่อยู่ IP ของคุณ และหากจำเป็น เราสามารถติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณได้ในกรณีที่เราสงสัยว่ามี การทำผิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ 

15. ข้อตกลงฉบับเดียว – เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแถลงการณ์ด้านความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ก่อให้เกิดข้อตกลงฉบับ เดียวระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับเรื่องที่ระบุในข้อตกลง และมีผลเหนือคำมั่นสัญญา การรับรอง ข้อตกลง ข้อความ และความเข้าใจประเภทใดก็ตามระหว่างเราที่มีก่อนหน้านี้ทั้งหมด ตามขอบเขตที่ซอฟต์แวร์มีอยู่ทางเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ที่เผยแพร่หรือ รวมอยู่กับซอฟต์แวร์ดังกล่าว และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานของข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้ สิทธิ์ดังกล่าว การที่เราไม่สามารถใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานจะไม่ก่อให้เกิดการสละสิทธิ์ในสิทธิ์หรือข้อกำหนดดัง กล่าว หากศาลในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจพบว่าข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขการใช้งานไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่มีผล ฝ่ายต่างๆ ยอมรับว่าศาลควรพยายามทำให้เจตนาของฝ่ายต่างๆ มีผลตามที่สะท้อนอยู่ในข้อกำหนดนั้นๆ ทั้งนี้ ข้อกำหนดที่เหลือของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่าง สมบูรณ์ ตามความเห็นของเรา เราสามารถยกให้ มอบหมายหรือโอนสิทธิ์และหน้าที่ใดๆ หรือทั้งหมดของเราภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ให้กับบุคคลภายนอกหรือ ฝ่ายใดก็ตามได้ทุกเมื่อ

16. ลิขสิทธิ์และตัวแทนด้าน IP สำหรับสหรัฐอเมริกา – เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและกำหนดให้คนที่ใช้เว็บไซต์ นี้ทำเช่นเดียวกัน หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในทางที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาส่งต่อข้อมูลต่อไปนี้ไปยังตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ที่ระบุทางด้านล่าง 

ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ 

รายละเอียดของงานอันมีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด 

รายละเอียดของกิจกรรมที่กล่าวอ้างว่ามีการละเมิดและตำแหน่งซึ่งเนื้อหาที่กล่าวอ้างว่ามีการละเมิดบรรจุอยู่ 

ข้อ ความที่คุณระบุว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้ที่ตกเป็นข้อพิพาทอยู่นี้ไม่ ได้รับอนุญาตจากคุณ เจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือกฎหมาย 

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือบนเอกสารของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ในลิขสิทธิ์ และ

ข้อ ความของคุณที่ทำขึ้นภายใต้บทลงโทษว่าด้วยการให้การเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในคำ บอกกล่าวของคุณนั้นถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของ ลิขสิทธิ์ 

ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์:

 WINE STORE ASIA PTE LTD. 16 Arumugam Road, # 05-02 LTC Building D, Singapore 409961 โทร -  เราไม่สามารถลบเนื้อหาที่เชื่อมโยงซึ่งโฮสต์โดยเว็บไซต์ที่มีอินเตอร์เฟส คุณอาจจำเป็นต้องติดต่อเว็บไซต์ที่มีอินเตอร์เฟสอย่างเหมาะสมเพื่อให้ลบงาน ของคุณออก 

17. การควบคุมการส่งออก - ตามขอบเขตที่ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลทางเทคนิคสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลทางเทคนิคดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออก การส่งออกซ้ำ และ/หรือการนำเข้าที่สหรัฐฯ หรือเขตอำนาจศาลแห่งอื่นกำหนดขึ้น และไม่สามารถดาวน์โหลด ส่งออกหรือส่งออกซ้ำโดยละเมิดกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (ก) เข้าใน (หรือไปยังผู้มีสัญชาติหรือผู้พำนักใน) ประเทศใดก็ตามที่สหรัฐฯ สั่งห้ามทำการค้าด้วยหรืออยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการส่งออกที่เกี่ยวข้อง (ข) ผู้ใดก็ตามที่อยู่ในรายชื่อบัญชี Specially Designated Nationals ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรือ (ค) ที่ละเมิด Table of Denial Orders ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ 

18. กฎหมายและเขตอำนาจศาล - เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงประกาศว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ และสิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษโดยไม่ คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน  การดำเนินคดีใดๆ อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ซึ่งขัดแย้งกับ หรือเกี่ยวข้องกับเราหรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาล เฉพาะของศาลสหราชอาณาจักร และในที่นี้ คุณยอมรับเขตอำนาจศาลดังกล่าวโดยเพิกถอนไม่ได้